MÜSƏLMANLARIN VƏZİYYƏTİ. KİMDİR GÜNAHKAR?

müsəlmanƏsrin əvvəllərində dünya daha sürətlə qarışmağa başlayıb. Sanki hər şey həndəsi silsilə ilə artır. Xüsusilə İslam coğrafiyasında baş verən bir çox hadisələr, ümumi dünya fonunda bu regionun maddi, sosial və mədəni durumu bu sualı verməyə məcbur edir:

Kimdir günahkar?!

Bəli, bu gün İslam dini böhran yaşayır. Əhatə etdiyi qaynar coğrafiya ancaq kədərli, ikrah yaradan hadislərlə anılır. İstər daxili, istərsə də xarici təsirlər ucbatından. Sanki bütün bunlar dinin təsirindəndir. Düşünürəm ki, bu, ilk öncə dinin özündən daha çox regional, coğrafi temprament məsələsidir. Din isə öz böhranını ən çox zahiriçilik, monoloji xitab və əndazəsiz müqəddəsləşdirmə ilə yaşayır. Məncə bu mövzuda Quran konkret kəlimə deyir:

“Bu əzab sizin öz əllərinizlə törətdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir!” 3/182

Əslində İslam dini tarixi xronologiya ilə Xaçpərəstlikdən sonra ortaya çıxsa da renessansını daha tez başlamışdı. Ki, gözündə qoyudular. Sapıq zındıq dedilər, kəllələr getdi. Özü də müsəlmanların özü etdi bunu. Çünki o zamanlar onsuzda dünya gücü olaraq anılırdılar və böyük imperiyalar dünyanı İslam bayrağı altında fəth edirdi.
müsəlman.din.elmAvropa isə çox çətinliklə də olsa renessansını qazandı, dinçiliyi kilsəyə qədər sıxışdırdı. Elmin boşluğunu fəlsəfə ilə doldurmağa çalışdı. Elm və fəlsəfənin bir-biri ilə faydalı asılılığını yaratdı. Praqmatiq üslubu ələ alaraq irəli can atdı. Biz nə etdik? Biz isə burax elmi intellektual bazamızı dağıtmağı, hətta sonra Qərbin elm “qalıqları” ilə İslam sübut eləməyə çalışdıq. Həm elmi dinə düşmən gördük, həm də onunla din sübut eləməyə girişdik.

Doğrusu son zamanlar məyus olduğum bir məsələ var. Müsəlmanlar dini elmin sahəsinə salıb gülünc vəziyyətə qoyur. “Quranda o var, bu var”, “Bizimkilər bunu çoxdan deyib” kimi ibarələrlə. Əzizlərim, deyirəm elələrinə, vallah uduzursunuz, daha da aşağılayırsız kitabı. Dinin işi əxlaq, ruhaniyyat, insan mənəviyyatı işləməkdir. O öz sahəsində çox mükəmməl və gərəklidir. Onu duyğu xarici olan, çox sistemli, güclü rasional təməli və tutarlı praktikası olan elmin ayağına verməyə gərək yoxdur. Əslində dini elmlə sübut eləmək cəhdi, şüuraltı elmə daha çox güvənmə psixologiyasının məhsuludur.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +6 (from 14 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

TANRI VƏ İBLİSLƏRİMİZ

bakis-acisiXırda münaqişələrdən tutumuş müharibələrə, dini və ideoloji savaşlara qədər hər şeyin kökündə bir şey dayanır: Fərqli tanrı təsəvvürləri

İnsanlar müxtəlif olduğu kimi həyatı qavramaları da müxtəlifdir, tam olaraq eyni ola bilməz. Baxın, azacıq eynilik dostuğa, dostluq ailəyə, ailələr icmaya, icmalar cəmiyyətə,cəmiyyətlər isə dövlətə, millətə çevrilir. Bunlar öz içlərində bir uyğunlaşma halındadırlar. Sadalananların hərəsinin öz miqyası olduğu üçün, hərəsinin toqquşması da öz miqyası qədər olur. Tanrı təsəvvürü bütün bunların üzərində olmaqla ən böyük uyğunlaşma və ən böyük mübarizə ilə təzahür edib həmişə. Onun miqyası ən böyük miqyasdır.

Müxtəlif duyğular, qavrayışlar, düşüncələr müxtəlif tanrı təsəvvürləri yaradır. Beləliklə də, müxtəlif tanrılar yaranır. Hər kəsin xasiyyətinə uyğun tanrısı formalaşır. Bax əsl dəhşət də bu müxtəlifliklərin toqaquşması zamanı baş verir. Hər bir tanrı özünə qarşı olana tanrıya iblis deyə bir ad qoyur. Nəticədə isə iblis də bir tanrıdır. Öz tanrısını haqq bilən, o birininkinə iblis deyir, onun iblisə uyduğunu zənn edir. O iblisə uyan isə özününkünü tanrı, digərininkini isə iblis zənn edir. Beləcə tanrıların savaşı baş verir, insanların simasında. Ya da insanlar tanrıların simasında savaşırlar.

Untitled-1İnsan özü ilə də bu cür savaş içindədir. Özündə qəbul etdiyi yönlərinə tanrı təcəllisi, qəbul etmədiyinə isə şeytan vəsvəsəsi deyir. İnsan öz-özündə ikiləşir. O üzdən özünü tanıması da çətinləşir. Bu azmış kimi, cəmiyyətin içində olduqca müxtəlif fərdlərin müxtəlifliyini, ikili yönlərini də görür. Əslində özündə olan tanrı və tanrı olmayandan (iblis deyir buna) başqalarında da olduğunu görür. Uyğun olanla dostlaşır, uyğun olmayanla düşmən olur. Beləcə öz içindəki dost və düşmənçiliyi cəmiyyətə də daşıyır. Bax bu üzdən, xırda münaqişələrdən tutmuş böyük fəlakətlərə qədər, hər şey ilk öncə insan zehniyyətində bir savaşa çevrilir, sonra cəmiyyətə daşınır.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +20 (from 22 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

MÜXTƏLİF ALLAH TƏSƏVVÜRLƏRİ

dinlər tarixiBir dindar qadın var. Allahdan danışır, başı bağlıdır, ibadət edir, oruc tutur və s.  Təbii ki, əxlaqdan bol-bol danışır. Ancaq özü insanları acılayır, qaraqışqırıq salır, həyasızlıq edir, haqsız yerə işlərini düzəltmək üçün hamıya şər atır. Deyirlər bəs bunun dini necə oldu? Məgər dindar olub bu sifətlərdə olmaq olar?

Mən də dedim ki, o qadın öz tanrısına inanıb ibadət edir, bizim isə öz tanrılarımız var. Onun tanrısı o qadını bu hərəkətlərə alışdırır, bizim tanrılarımız isə bizə başqa şeyləri buyurur.

Dedilər mənə ki, əstəğfirullah, Allah birdir və şəriki yoxdur. Dedim təbii ki, hər şeyin Birdən başlaması məntiqlidir. Çünki istənilən durumda varlığın ilki olmalıdır ki, ondan hər şey törənsin.

Ancaq eyni zamanda Allahın bir olması o demək deyil ki, insan beyinlərində, düşüncəsində o eynidir. Çünki hər bir insanın tərbiəsi, mədəniyyəti, dünyagörüşü, çevrəsi, düşüncə tərzi, anlama dərəcəsi və s. fərqlidir. Ona görə də istənilən şeyə münasibət mütləq fərqlidir.

Bundan başqa biz dünyanı duyğu orqanlarımızın vasitəsi ilə qavrayırıq, dərk edirik. İnsanın bir neçə düyğu orqanları vardır, onlar isə eyni şey haqqında fərqli xəbərlər verir. Örnək üçün bal ilk baxımdan ikrah hissi doğurur, ancaq o dadlıdır. Ona görə də bilinmir ki, onlardan hansına üstünlük verilməlidir. Deməli duyğu orqanları bizə fərqli bilgilər verir.

dinlər tarixi, tanrılarBundan sonra duyğularla gələn xəbərlər düşüncə ilə qavranılır və şeylər haqqında nəticələr çıxarılır. Burda da problemlər yaranır. Gəlinən nəticələr məsafə və yerin təsiri altında irəli sürülə bilər. Hər bir şey tutduğu məsafə və yerdən asılı olaraq bizə müxtəlif cür görsənir. Örnək üçün gəmi uzaqda kiçik, yaxında isə böyük görsənir.

Başqa canlılarda da belədir. Canlıların duyğuları fərqlidir, hər bir canlı dünyanı özünəməxsus tərzdə görür və qavrayır. Örnək üçün bizim ağac gördüyümüz şeyin üstündə gəzən qarışqa o ağacı bəlkə də yol kimi görür. Deməli eyni şey çeşidli canlılar üçün müxtəlif görsənir. Beləliklə biz şeylərin yalnız bizə görsənən özəlliklərindən danışa bilərik. Onların təbiəti haqqında heçnə deyə bilmərik.

İndi biz çevrəmizdə olan şeylər barəsində fərqli baxışlarımız vardırsa,onda gözə görükməyən və duyulmayan Allah haqqında necə hamı üçün bir olan təsəvvür yaradıla bilər? Bu qəti olaraq imkansızdır.

Təbii ki, Allahı da hər adam bu amillərin əsasında qəbul edir. Deməli Allahın birliyini bəyan etsək belə biz onun təbiətinə vara bilmirik və onun haqqında eyni təsəvvür yarada bilmirik. Hər kəs öz düşünsə səviyyəsi və duyğu özəlliklərinə əsaslanaraq öz tanrı təsəvvürünü yaradır. Sonra isə bu təsəvvürlərinin əsasında davranır və dünyanı onlara uyğunlaşdırır. Deməli insan dünyaya deyil, dünya insana uyuşur. Bu da o deməkdir ki, insanların içində dünya fərqli görsənir. Belədirsə, onda insanların mənəviyyətında fərqli tanralar vardır.

Buna görə də hər adam özünü doğru, başqasını haqsız görür. Eyni zamanda hamı Allaha yalvarır ki, ona yardım etsin. Onda belə çıxır ki, Allah hər adamın özəlliklərinə uyğundur. Belədirsə, onda o həmən bir Allah deyil. O adamın özəlliklərindən doğmuş tanrıdır. Yenə də belədirsə, onda hər adamın öz tanrısı var. Bəli, o tanrılar əslində yoxdur, insan mənəviyyatının məhsuludir. Ancaq insanlar onlara (özlərində yaratdıqları tanrıya) tapınır. Çünki bir olan Allahın təbiəti onlardan kənardadır. Bir Allahı heç kəs dərk edə bilməz.

dinlər, tanrılarBax buna görə də dindar fitnə törədib, özünə Qurandan haqq qazandırır. Başqası isə həmən Qurana istinad edərək onu haqsız bilir. Biri deyir İslamda terror yoxdur və müqəddəs mətnlərdən istinadlar verir. Başqası isə həmən müqəddəs mətnlərə istinad edərək başqalarına ölüm hökmü verir. Din adı ilə əskik hərəkətlər edən, başqalarının haqına girən, dövlət əmlakını talayan və s. dindarlar azdırmı? Məsələ burasındadır ki, onların hamısının tanrıları fərqlidir.

İç dünyaları bir-birinə bənzəyən adamların təsəvvür etdikləri tanrıları o adamları birləşdirir və onların tanrıların da eyniləşməsi baş verir. Deməli bir toplu insanların təsəvvürlərində belə bənzər bir tanrı ola bilər ki, o başqa toplu insanların təsəvvürlərində olan tanrıdan fərqlənsin. Onda bu toplu insanlar bir tanrıya, başqaları isə başqa tanrıya tapınırlar. Hamı da öz tanrısını həqiqət bilir və iddia edir ki, elə onun anladığı tanrı dindəki bir Allahdır. Ancaq əslində bu onun təsəvvüründən başqa bir şey deyil.

Beləliklə bu dünyada insanlar qədər çox tanrılar var. O tanrılar insanlarda yaşayır, onların düşüncəsinin məhsuludur. Təbiətdə isə gerçək bir Allah var. Ancaq onu dərk etmək olmur. Bəlkə də O özü kimə istəsə o qabiliyyəti verə bilər. Ancaq versə belə, heç kəs bunu bilməyəcək. Çünki insanların dünyaları fərqlidir.

Müəllif: Aydın Əlizadə

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +15 (from 19 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

YAHUDİLƏR HAQQINDA

1759_map_Holy_Land_and_12_TribesYahudi milləti…
Böyük bir toplum dini və yanlış informasiyalardan dolayı bu ada nifrət edir, saxta düşmənçilik hissi ilə alışıb yanır, digər bir toplum isə bu millətin seçilmişliyinə inanaraq onların nailiyyətləri qarşısında özlərini aciz tuturlar. Hər iki tərəfin hissi davranışlarının qaynağı isə ağızdan ağıza keçən miflər, əsassız uydurmalar və məqsədyönlü olaraq alovlandırılan ideoliji nifrətdir. Bəs bütün bunların xaricində, tarixin fonunda və obyektiv olaraq baxsaq necə? Kimdir yahudilər, nədir yahudilik? Onlar həqiqətən bu qədər nifrət və eyni zamanda heyrətə layidirlərmi?
Gəlin tarixə qısa ekskursiya edək. Baxaq millətlər tarixi içindən yahudi xalqının həyat yoluna. Bu səyahət sonrası hər kəs öz qərarını verə biləcək məncə, kimdir əslində yahudilər. Bəlkə də bu ad qismən tərifə, qismən də nifrətə layiq bir cığır açmışlar tarixin bağrında. Bəlkə də yenidən tanımış olacağıq bu millətin tarixini.
İlk öncə qeyd edək ki, bu millətin tarixi çox, həm də çox qədimlərə gedib çıxır. Tarix boyunca böyük təzyiqlərə məruz qalmış, inad və bərabərlikləri, özlü ideologiya və dini sadiqlikləri hesabına daim ayaqda qalaraq digərlərini daha da qızışdırmış, böyük qətliamlarla üzbəüz qalmışlar. Daim yaşadıqları torpaqlardan didərgin salınaraq ətrafa səpələnmişlər. Və bütün hallarda, bu səpələnmlərdən mümkün qədər xeyirlərinə istifadə etmiş, nəyin bahasına olursa olsun ayaqda qalaraq öz dəst-xətlərini dünyaya yeridə bilmişlər.
yahudiBizim eranın 70-ci ilində Romanın Qüdsü işğal etməsi nəticəsində onlar öz doğma yurdlarından çıxarıldılar. Qaçmaqla, qul kimi satılmaqla bütün ölkələrə və qitələrə yayıldılar. Yahudilərin müqəddəs kitablarından və ruhani xatirələrindən yaranan digər böyük dinlər və tərəfdarları onları təqib edir və qırırdılar. Onlar təcrid olunmuş vəziyyətdə çox sıx olan  gettolarda (Orta əsrlərdə yahudi məhəlləsi), ağır təqiblər içərisində yaşayırdılar. Əhalının hücumlarına məruz qalır, krallar tərəfindən qarət olunurdular. Buna baxmayaraq öz əmək vasitələri və zəhməti ilə abad şəhərlər salırdılar. Onlar cəmiyyət tərəfindən rədd edilir, insanlardan uzaqlaşdırılır, təhqir olunur və incidilirdilər.Bütün bunlara baxmayaraq yahudilər həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən özünün irqi və mədəni  toxunulmazlığını, öz adət -ənənələrini, ən qədim mərasimlərini qoruyub saxlayır, öz qurtuluş günlərini əzm və səbrlə gözləyirdilər.
Əslində dünyaya səpələnmə Qüdsün süqutundan çox əsr əvvəldən başlamışdı. Yahudilər bütün Aralıq dənizi ərazisinə – Afrikaya, İsgəndəriyyəyə və Korsikaya, Romaya və Marselə, hətta uzaq İspaniyaya və Portuqaliyaya yayılmışdılar. Məbədlərinin dağıdılmasından sonra əhalı iki istiqamətdə hərəkət etdi: bir istiqamət Dunay və Reyn boyunca, Polşaya və Rusiyaya doğru idi; digər istiqamət isə İspaniyaya və Portuqaliyaya gedib çıxırdı. Mərkəzi Avropada yahudilər tacirlər və maliyyəçilər kimi seçilirdilər. Onlar ərəblərin riyazi tibbi və fəlsəfi biliklərini həvəslə öyrənirdilər. Və Kordovanın, Barselonanın, Sevilyanın böyük məktəblərində öz mədəniyyətlərini inkişaf etdirirdilər. XII-XIII əsrlərdə yahudilər burada antik dövr mədəniyyətinin və şərq mədəniyyətinin Qərbi Avropaya çatdırılmasıda  böyük rol oynayırdılar.

yahudilik

İspaniya yahudiləri 1492-ci ilə – Ferdinandın Qrenadanı işğalına və müsəlmanların son dəfə qovulmasına qədər çiçəkləndilər və inkişaf etdilər. Yahudilər İslam dininin mülayim hakimiyyəti zamanı olduqları azadlığı itirdilər. İnkvizisiya xaç suyuna salınma, xristian dininə əməl olunması, ya da sürgün və əmlak müsadirə olunma seçimi ilə onların başının üstünü aldı. Yahudilərin böyük əksəriyyəti çətin yolu seçdilər və sığınacaq yeri axtarmağa başladılar. Bəziləri gəmiyə minib Genuyaya və İtaliyanın digər limanlarına daxil olmağa çalışdılar. Dənizdə hökmranlıqlarına görə özlərini yahudilərə borclu bilən Venesiya onların yalnız az qismini qəbul etdi. Qalanları isə Afrikaya üz tutdular. Artmaqda olan əzab-əziyyətə və xəstəliyə baxmayaraq Afrika sahillərinə çatana qədər üzməyə davam etdilər. Burda isə onların qiymətli daşlara malik olduqları güman edildi və onlardan çoxu elə bu səbəbdən də öldürüldü. Böyük dəniz səyahətinin onlara yeni məskən tapacağı ümidi ilə, ola bilsin ki, elə öz irqlərindən olan Kolumbun səyahətini pulla təmin etdilər. Onların çox hissəsi heç olmasa bir az yaxşı qəbul görmək üçün İngiltərə və Fransa arasında kiçik, ancaq bərəkətli Hollandiyaya üzdülər.
Bundan sonra İspaniya zəiflədi, Hollandiya isə çiçəkləndi. Yahudilər birinci sinaqoqlarını (yahudi məbədi) 1598-ci ildə Amsterdamda tikdilər və 75 il sonra onlar Avropada ən möhtəşəm ikinci sinaqoqu tikəndə xristian qonşuları onlara maliyyə yardımı göstərdilər. Rembrantın ölməzlik verdiyi tacirlərin və ruhanilərin köklüyünə, məmnunluğuna əsasən mühakimə yürütsək, indi yahudilərin xoşbəxt olduqlarını deyə bilərik.

Hazırladı: Vüsaləddin Rüstəmov

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +21 (from 29 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus

DİN VƏ İDARƏÇİLİK

din və idarəçilik.1Qurani-Kərimdə da 3 cür dindən bəhs edilir:

Fərdi olaraq içdən gələn –Fitrət dini (30/30)
Bu fərdlərin birlikdə formalaşdırdığıı ictimai şüur –Sosial din (5/3)
Təhrif olunaraq mülkiyyətə çevrilmiş halı –Mərkəzləşmiş din (109/6)

Fitrət dini (30/30) Allahın təqdim etdiyi din anlayışı Allah mərkəzli deyil, insan mərkəzlidir. Amma dindarlıq Allahı araşdırmaqla məşğul oldu. Allah isə –Özünüzü araşdırın, özünüzü tərbiyə edin, özünüzü dəyişin, zatən bu prosesin tamamında məni görəcək, hiss edəcəksiniz -deyir.
İnsan mərkəzli din deyiriksə, demək fərdi inancın fornmalaşmasını təqib etməliyik. Təbii ki,bu insanın fitrəti ilə kainat ayələrinin ünsiyyətindən formalaşan bir şeydir. İç siqnalı ilə çölün uyuşması nəticəsində insanda Allah və din təsəvvürü formalaşır. Və hər bir fərd bu siqnallar arasınada doğru bağ (əql, ağıl) qurduqca fitrət vəcdə gəlir (vicdan) və insan cəmiyyətdə fərd olaraq aktivləşir. Anladığı və təsəvvür elədiyi qədər kəşf etməyə, təsir etməyə, dəyişməyə və formalaşdırmağa can atır. Bu halda o hansısa bir dini etiketi üzərində göstərmir. O sadəcə inanlr və digər bütün inanalara da sayğı duyur. Onunçün Allah birdir və müxətliflik zənginlikdir.
din və idarəçilik.2Sosial din (5/3) İnsan sosial varlıqdır. Özündə baş verən ünsiyyət (təsəvvür və ağıl), kənar ilə qurduğu ünsiyyət (ağıl və kainat) və insanla qurduğu ünsiyyət nəticə etibarı ilə onun Allah və din təsəvvürünü sosial formaya və dinamikləşdirməyə sövq edir. Bu zaman sosial din anlayışı ortaya çıxır. Və burda insanlar eyni deyil, amma sistem birdir. Şüurlanmış azlıq bir sistem formalaşdıraraq digər toplumu bu sistemə şərtlənməyə dəvət edirlər. İnsanların çoxu şərtlənməyə meylli olduğundan buna rahatca alışırlar. Əgər şüurlanmış hesab edilən azlığın dini, fərdi olaraq fitrətin ortaya qoyduqlarından, Allahın bu fitrəti yaracaq vəhyi ilə inşa etdiyindən formalaşarsa, ortada mədəniyyət olar. Elçilərin qurduqları, miras qoyduqları da budur. Yox əgər şüurlanmış sayılan azlığın dini, toplumun ümumi vəziyyətinin istismarından və ənənəvi dindarlığın üzərindən qurulmuşsa, onda ortada olanın adı imperializm olacaq. Hər iki halda sosial din insanları idarə edir kimi görünür, amma hansında ədalət, özgürlük və barış varsa, orda bu idarə insanın fərdi iradəsi ilə formalaşır. Bir növ bir-birinə işləyir.
Mərkəzləşmiş din (109/6) Qeyd etdiyim kimi, əgər fərdlərin formalaşdırdığı inanc sistemi kütləni istismara yönələcəksə, o zaman mərkəzləşmiş din, dövlət dini meydana gəlir. O zaman din Allah mərkəzli olur və mərkəzləşmiş sistemi Allahın təyin ertdiyi “canışınlər” idarə edir. din və idarəçilik.3Yəni xəlifələr, sultanlar, krallar hər zaman özlərini bu statusda görmüş və təqdim etmişlər. Bu mərkəzləşmiş dinin əsas silahı maddi-müqəddəs dəyərlər, çərçivələnmiş şəriət və bunlara bəraət qazandıran saray üləmasıdır, din alimlərdir. Və nəticədə məsuliyyətdən qaçaraq mərkəzləşmiş inanc sisteminə daxil olan təhlükəli və xurafat mərkəzli yırtıcı toplum, kütlə. Bütün zamanlarda vicdan və ədalət deyə hayqıran devrimçi insanlar (elçilər və s.) həmişə ilk olaraq qarşılarında da məhz bu dindar təbəqəni görmüşlər. Çünki, bunların işi yaxşılıq üzrə sevgi və barış təbliğ etmək, insanları azad düşüncəyə səsləmək, dindarlarınkı isə qəzəb və əsarət yayaraq şəxsi mənfəət və hakimiyyətlərini bərqərar etmək olub. Bu üzdən əsrlərlə hədis və xurafatlar uyduraraq hər kəsi və hər şeyi gözdən salmışlar. Bir zamanlar Hz.Musanın ətrafındakı ədalət carçıları cızıqlarından çıxdılar və dini təhrif elədilər. Sonra Hz.İsanın sevgi və barış carçıları da eyni aqibəti yaşadılar. Və Hz.Muhammədin barış və ədalət yayıcıları əsrlərlə müsəlman adını çeynəməklə din quraraq insanlığı istismar elədilər.

Müəllif: Vüsaləddin Rüstəmov

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: +3 (from 7 votes)

Vüsaləddin Rüstəmov

Fitret.az idarəçisi. Mühəndis. Fikir və düşüncə yazıçısı.

- Sayt ünvanı

 
TwitterFacebookGoogle Plus